• 912 Nipawin
 • Nipawin
 • 3 Bedrooms
 • 3.00 Bathrooms
 • 140 Lot Size
 • 1,076 Sq Ft Total
$224,000
 • 708 10th
 • Nipawin
 • 5 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 100 Lot Size
 • 1,102 Sq Ft Total
$199,641
 • 205 6th
 • Nipawin
 • 6 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 140 Lot Size
 • 1,118 Sq Ft Total
$249,000
 • 118 5th
 • Nipawin
 • 3 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 135 Lot Size
 • 960 Sq Ft Total
$146,500
 • 513 Pine
 • Tobin Lake
 • 6 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 123 Lot Size
 • 1,140 Sq Ft Total
$375,000
 • 309 1st
 • Nipawin
 • 4 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 120 Lot Size
 • 1,284 Sq Ft Total
$159,000
 • Rural Address
 • Tobin Lake
 • 3 Bedrooms
 • 3.00 Bathrooms
 • 2,222 Sq Ft Total
$779,000
 • 342 3rd
 • Carrot River
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 120 Lot Size
 • 616 Sq Ft Total
$99,900
 • Rural Address
 • Torch River Rm No. 488
 • 4 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 1,631 Sq Ft Total
$255,000
 • 720 Birch
 • Tobin Lake
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 100 Lot Size
 • 1,188 Sq Ft Total
$284,999
 • 708 PINE
 • Tobin Lake
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 121 Lot Size
 • 700 Sq Ft Total
$125,000
 • 200 2nd
 • Codette
 • 3 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 120 Lot Size
 • 1,144 Sq Ft Total
$129,000
 • 410 Maple
 • Nipawin
 • 3 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 150 Lot Size
 • 962 Sq Ft Total
$114,900
 • 90 Railway
 • Carrot River
 • 4 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 120 Lot Size
 • 1,584 Sq Ft Total
$156,000
 • 613 7th
 • Nipawin
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 127 Lot Size
 • 576 Sq Ft Total
$48,000
 • 312 Railway
 • Nipawin
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 120 Lot Size
 • 1,148 Sq Ft Total
$79,900
 • 224 2ND
 • Carrot River
 • 5 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 120 Lot Size
 • 768 Sq Ft Total
$124,500
 • 7 Spierings
 • Codette
 • 3 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 177 Lot Size
 • 1,096 Sq Ft Total
$173,000
 • Rural Address
 • Nipawin Rm No. 487
 • 4 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 1,310 Sq Ft Total
$338,500
 • 319 Park
 • Nipawin
 • 4 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 125 Lot Size
 • 1,260 Sq Ft Total
$259,000
 • 615 8th
 • Nipawin
 • 3 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 120 Lot Size
 • 1,320 Sq Ft Total
$121,900
 • 404 Watson
 • Nipawin
 • 5 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 125 Lot Size
 • 1,248 Sq Ft Total
$189,900
 • 514 Parkdale
 • Carrot River
 • 5 Bedrooms
 • 4.00 Bathrooms
 • 300 Lot Size
 • 1,950 Sq Ft Total
$319,000
 • 313 8th
 • Nipawin
 • 2 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 120 Lot Size
 • 864 Sq Ft Total
$89,900
 • 202 Maple
 • Nipawin
 • 3 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 150 Lot Size
 • 1,235 Sq Ft Total
$232,000
 • 213 5th
 • Nipawin
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 140 Lot Size
 • 728 Sq Ft Total
$69,900
 • 1109 1st
 • Nipawin
 • 4 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 131 Lot Size
 • 1,040 Sq Ft Total
$237,000
 • Rural Address
 • Nipawin Rm No. 487
 • 5 Bedrooms
 • 3.00 Bathrooms
 • 1,479 Sq Ft Total
$329,000
 • Rural Address
 • Nipawin Rm No. 487
 • 3 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 1,372 Sq Ft Total
$335,000
 • 415 Railway
 • White Fox
 • 3 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 115 Lot Size
 • 980 Sq Ft Total
$44,900
 • 302 Rustad
 • White Fox
 • 3 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 115 Lot Size
 • 1,240 Sq Ft Total
$84,900
 • 128 VETERANS
 • Smeaton
 • 4 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 110 Lot Size
 • 960 Sq Ft Total
$79,500
 • Rural Address
 • Garrick
 • 3 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 1,120 Sq Ft Total
$258,900
 • Rural Address
 • Nipawin
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 210 Lot Size
 • 528 Sq Ft Total
$184,900
 • 306 8TH
 • Nipawin
 • 2 Bedrooms
 • 1.00 Bathroom
 • 119 Lot Size
 • 856 Sq Ft Total
$135,000
 • 1 Rural Address
 • Tobin Lake
 • 3 Bedrooms
 • 3.00 Bathrooms
 • 2,222 Sq Ft Total
$779,000
 • Rural Address
 • Nipawin Rm No. 487
 • 4 Bedrooms
 • 2.00 Bathrooms
 • 1,936 Sq Ft Total
$1,750,000
 • Rural Address
 • Nipawin Rm No. 487
$84,900
 • 10 Birch
 • Tobin Lake
 • 100 Lot Size
$79,900
 • Lot 1 8th
 • Nipawin
 • 124 Lot Size
$100,000
 • Lot 4 8th
 • Nipawin
 • 124 Lot Size
$45,000
 • Lot 5 8th
 • Nipawin
 • 124 Lot Size
$45,000
 • Lot 6 8th
 • Nipawin
 • 124 Lot Size
$45,000
 • 1208 8th
 • Nipawin
 • 145 Lot Size
$80,000
 • Rural Address
 • Moose Range Rm No. 486
 • 802 Lot Size
$62,500
 • 1 12th
 • Nipawin
 • 36 Lot Size
$149,000
 • 109 5th
 • Nipawin
 • 140 Lot Size
$17,000
 • Rural Address
 • Tobin Lake
 • 95 Lot Size
$78,000
 • 601-605 Nipawin
 • Nipawin
 • 128 Lot Size
$195,000
 • Rural Address
 • Moose Range Rm No. 486
 • 400 Lot Size
$42,500
 • Rural Address
 • Archerwill
 • 105 Lot Size
$29,900
 • Rural Address
 • Archerwill
 • 98 Lot Size
$104,900
 • Rural Address
 • Nipawin Rm No. 487
 • 103 Lot Size
$80,000
 • 401 Park
 • Tobin Lake
 • 100 Lot Size
$45,000
 • 701-705 1st
 • Nipawin
 • 3,250 Sq Ft Total
$199,000
 • 1112 1118 8th
 • Nipawin
 • 4,800 Sq Ft Total
$299,000
 • 9.59 Rural Address
 • Nipawin Rm No. 487
 • 3,000 Sq Ft Total
$200,000
 • 12 Main
 • Carrot River
 • 1,120 Sq Ft Total
$80,000
 • 10 Rural Address
 • Nipawin
$249,900
 • 114 Railway
 • Nipawin
 • 4,500 Sq Ft Total
$292,500
$4.57
 • 1203 8th
 • Nipawin
 • 20,785 Sq Ft Total
$2,900,000
 • 108 1st
 • Nipawin
 • 2,100 Sq Ft Total
$284,900
 • 102 1st
 • Carrot River
 • 2,080 Sq Ft Total
$175,000
 • 902 Willow
 • Tobin Lake
 • 1,014 Sq Ft Total
$398,000
 • 9 Main
 • Carrot River
 • 933 Sq Ft Total
$25,000
 • 25 Main
 • Carrot River
 • 1,002 Sq Ft Total
$22,500
 • 1007 Main
 • Carrot River
 • 2,800 Sq Ft Total
$99,500